واحد آموزش  
     
 
واحد مشاوره  
     
 
پژوهش/آزمايشگاه  
     
 
واحد مالي/اجرايي/اداري  
     
 
واحد فنآوري  آموزشي  
     
 
واحد فرهنگي