آموزش خانواده سـال تحصیلی1400-1399  
صورتجلسه آموزش خانواده شماره15

صورتجلسه آموزش خانواده شماره15

موضوع:آسیب شناسی ارتباطی

سخنران:سرکار خانم آقایی


صورتجلسه آموزش خانواده شماره14

صورتجلسه آموزش خانواده شماره14

موضوع:تاثیر ارتباط والدین با مدرسه در سلامت روانی فرزاندان

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب

 


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره13

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره13

موضوع:چالشهای دوران کرونا در خانواده

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 12

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 12

موضوع:نوجوانی و اختلالات و مشکلات شایع این دوران

سخنران:سرکار خانم صلح جو


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره11

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره11

موضوع:مهارت های ارتباط موثر

سخنران:سرکار خانم نظري


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 10

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 10

موضوع:فرزندپروری

سخنران:سرکار خانم دلبرنسب

 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 9

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 9

موضوع:آسیب شناسی ارتباطی

سخنران:سرکار خانم آقايي


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 8

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 8

موضوع:نحوه بازخورددهی والدین به نحوه عملکرد دانش آموزان

سخنران:سرکار خانم صلح جو


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره7

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره7

موضوع:مهارت های مدیریتی زمان و غلبه بر تعلل

سخنران:سرکار خانم نظري


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 6

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 6

موضوع:مدیریت بحران

سخنران:جناب آقاي باقري

     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی98-97  
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی96-95  
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی95-94  
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی99-98  
صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5

سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی

موضوع:راههای افزایش هوش اجتماعی بر اساس آموزه های دینی


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4

سخنران:جناب آقای دکتر احمدی زارع

موضوع:رشد و بهداشت جسمانی و تربیت بدنی


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3

سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی

موضوع:آسیب شناسی فضای مجازی

 


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2

سخنران:سرکار خانم صلح جو

موضوع:بلوغ،خلاقیت و ارتباط مؤثر


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
سخنران:سرکار خانم نظری
موضوع: آشنایی با مراحل رشد و تحول در دوران کودکی و نوجوانی و عوامل مؤثر در بروز نارسایی ها
     
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی97-96